Aktualności

2020-10-03
III miejsce.
III miejsce.

Miło nam poinformować, iż uczeń naszej szkoły Patryk Tokarczyk, klasa VII b, trenujący w klubie "UKS Evan", zajął III miejsce na Mistrzostwach Polski Kadetów w kikboxingu kat. 57 kg.

Mistrzostwa odbyły się pod koniec września br. w miejscowości Mysiadło, woj. mazowieckie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-08-29
Rozpoczęcie roku szkolnego
Rozpoczęcie roku szkolnego

ROK SZKOLNY 2020/2021

Informuję, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się we wtorek 1 września o godzinie 8.00  w Kościele parafialnym w Niskowej uroczystą Mszą Św. Po uroczystościach w kościele uczniowie pod opieką rodziców, około godziny 9.00 przechodzą do szkoły. Pracownicy obsługi i nauczyciele wskażą drogę, gdzie, która klasa ma się udać, do jakiej sali. Po godzinie wychowawczej wszyscy rozchodzą się do domów.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego… – Szkoła Podstawowa nr 9
2020-06-18
Nagrody Wójta
Nagrody Wójta

Nagrody Wójta Gminy Chełmiec

Informuję, że do dnia 15 lipca można składać wnioski o Nagrodę Wójta Gminy Chełmiec, za wyniki w nauce zgodnie m.in. z paragrafem 10 uchwały Nr XLIII/726/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmiec.
W załączeniu znajduje się regulamin, nowe wnioski oraz klauzula informacyjna.

1. Regulamin nagród Wójta - plik pdf

2. Wnioski do stypendiów i nagród 2020 - plik pdf

3. Klauzula informacyjna 2020 - plik pdf

 Proszę o składanie wniosków na nowym wzorze wniosków, który uwzględnia przepisy RODO.

Udostępniam również klauzulę informacyjną dla zainteresowanych składaniem wniosku (klauzuli tej wnioskodawca nie musi podpisywać wystarczy że się zapozna z jej treścią).

Wypełnione wnioski przez rodzica dla uczniów ze średnią 5.40 -klasy IV-VI oraz 5.20 - klasy VII-VIII, proszę przynosić do podbicia od dnia zakończenia roku szkolnego do dnia 3 lipca w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00-9.00.

 

WAŻNE!!

Wnioski o przyznanie nagród za wyniki w nauce, które zostaly złożone przez rodziców przy wnioskach za wyniki sportowe i inne osiągnięcia, nie będą respektowane.

2020-06-09
Zwrot książek do biblioteki
Zwrot książek do biblioteki

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!                                

 • Bardzo prosimy o sprawdzenie stanu podręczników oraz ich numerów (które były podawane przez wychowawców). Zgubiony, uszkodzony lub zniszczony podręcznik należy odkupić.
 • Każda osoba zwracająca książki wchodzi do szkoły  wejściem  z prawej strony   (drzwi przy windzie), obok wejścia  głównego.
 • Każdy wchodzący na teren szkoły zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.
 • Osoba dokonująca zwrotu książek musi być w maseczce.
 •  Książek ze względu na możliwość nieodwracalnego uszkodzenia nie wolno dezynfekować preparatami opartymi na detergentach ani na alkoholu.
 • Poniżej zamieszczone są dokładne godziny zwrotów książek dla każdego ucznia. Te godziny przekażą także wychowawcy klas
 • uczniowie oddający książki mają ze sobą załaczniki 1 i 2 podpisany przez rodzica
 

Wszystkie książki wypożyczone z biblioteki muszą zostać zwrócone do 19 czerwca 2020 r.

Podręczniki mogą być zwracane tylko w kompletach, właściwie przygotowane i opisane! (jak to zrobić znajdziecie w procedurach)

Terminy zwrotu podręczników:

12 czerwca 2020 r. – klasy 1 – 3

15 czerwca 2020 r. – klasy 4 i 8

16 czerwca 2020 r. – klasy 5 i 7

17 czerwca 2020 r. – klasy 6a i 6b

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu zwrotu książek do biblioteki oraz przygotowania podręczników do zwrotu znajdują się w Procedurach korzystania z biblioteki szkolnej oraz informacjach przekazanych przez wychowawców poszczególnych klas.

 

Procedury

Załącznik nr 1  dla wszystkich uczniów oddających książki

Załącznik nr 2  dla wszystkich uczniów wchodzących do szkoły

 

Wykaz godzin zwrotów dla klas i uczniów przekażą wychowawcy

 

 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle ...
2020-06-09
Egzamin klasy 8
Egzamin klasy 8

Komunikat dla uczniów klas ósmych

W dniach przeprowadzania egzaminu tj.: 16, 17, 18 czerwca 2020 roku
uczniowie klas ósmych mogą wchodzić do budynku szkoły od godziny 8.30.

Uczniowie klasy 8 wchodzą do szkoły wejściem od strony sali gimnastycznej  i kierują się do wejścia do sali gimnastycznej przez pierwsze dwa dni egzaminu. W trzecim dniu uczniowie wchodzą do szkoły glównym wejściem.

 

Do sal egzaminacyjnych (sala gimnastyczna , sale  na 1 piętrze) uczniowie będą mogli wejść od godziny 8.45

 

W dniach egzaminu ósmoklasisty uczniowie czekając na wejście do szkoły oraz do sali egzaminacyjnej mają zakryte usta i nos, zachowują odpowiedni odstęp między sobą (co najmniej 1,5 metra).

 

Procedura bezpieczeństwa organizacji egzaminów ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Biczycach

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty

Prezentacja Pracowni Egzaminu Ósmoklasisty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.
Pomagamy uczniom w przygotowaniu się do egzaminu ósmoklasisty. Praca z arkuszem


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS 8 ...
2020-05-19
Informacja dla rodziców klas I-III
Informacja dla rodziców klas I-III

 

Rodzicu!

 • Jeśli chcesz przyprowadzić/posłać dziecko do szkoły/oddziału przedszkolnego, powiadom o tym nauczyciela/dyrektora placówki. Zrób to na dwa , trzy dni wcześniej. To dyrektor wspólnie z organem prowadzącym określi szczegółowe rozwiązania w zakresie przyjęcia do placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do szkoły/oddziału przedszkolnego, jeżeli w domu przebywa ktoś  na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu  oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż nauczycielowi/dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa  i ust podczas drogi do i z placówki . Ważne! W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa przez dzieci. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do szkoły/oddziału przedszkolnego niepotrzebnych przedmiotów  czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.  Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania  czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się  przez obserwację dobrego przykładu.

         Informacje ogólne

 • Rodzice przyprowadzają do szkoły/oddziału przedszkolnego TYLKO DZIECI ZDROWE bez objawów chorobowych
 • W pierwszej kolejności z opieki w szkole powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu
 • pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 
 • Zasady obowiązujące podczas przyprowadzania dzieci do szkoły/oddziału przedszkolnego.
 • Obowiązuje całkowity zakaz wejścia rodziców (prawnych opiekunów) na teren szkoły.
 • W razie wyjątkowej konieczności wejścia rodzica na teren szkoły, zobowiązany jest  do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk umieszczonego przy wejściu do szkoły i oczekiwaniu w sekretariacie na wyjaśnienie problemu. Lecz najlepiej robić to telefonicznie nie wchodząc do obiektu.
 • Rodzic (prawny opiekun) przyprowadza dziecko pod wejście główne do budynku. Dziecko powyżej 4 roku życia powinno przyjść w maseczce oraz posiadać dodatkową maseczkę w woreczku. WAŻNE: W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nos  przez dzieci podczas zajęć. 
 • Rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem do budynku.

 

Zasady odbioru dziecka ze szkoły.

 • rodzic (opiekun prawny) informuje telefonicznie o zamiarze odebrania  dziecka.
 • pracownik dyżurujący przyprowadza ubrane dziecko do drzwi, rodzic ani opiekun prawny nie wchodzi na teren placówki.  

Rodzic, który zdecyduje się posłać dziecko do szkoły  wypełni oświadczenie odnośnie zdrowia dziecka. Nauczyciel wychowawca przekaże je rodzicowi w formie elektronicznej.

2020-05-18
Powrót do szkoły
Powrót do szkoły

Szanowni Państwo 

od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkóły. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą nam w bezpieczny sposób zorganizować pracę.

Kalendarz najważniejszych zmian wygląda następująco:

od 18 maja br.:

 • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

 • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
 • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;

Od 1 czerwca br.:

 • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami proszę zapoznać z nimi również uczniów. 


Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.

Załączniki:

1.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b

2.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c

3.      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf

4.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

5.      Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

2020-03-22
Nauczanie Zdalne
Nauczanie Zdalne

Wprowadzono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. 

Zgodnie z nowymi przepisami, nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

W przypadku klas 0 i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Na podstawie Zarządzenia 39/2019/2020 Dyrektora Szkoły wprowadza się szereg zmian w funkcjonowaniu szkoły. Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej przerwa w uczęszczaniu do szkoły obowiązuje do 08.04.2020 r.

Dokładne informacje prześlę Państwu za pomocą dziennika elektronicznego. Bardzo proszę śledźcie informacje, które będziecie na bieżąco otrzymywać od wychowawców czy nauczycieli....

2020-03-11
Zajęcia odwołane
Zajęcia odwołane

DROGI RODZICU


Decyzją MEN od dnia 12.03.2020 do dnia 25.03.2020 zajęcia zostają odwołane.

Więcej informacji w zakładce informacje dla rodziców.

Proszę o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego i uświadomienie podopiecznym, że przerwę w zajęciach powinni wykorzystać do samodzielnej nauki, współpracy z nauczycielami on-line, chociażby drogą meilową, jak również  przy wykorzystaniu platformy Epodręczniki.pl

Znalezione obrazy dla zapytania: koronawirus

 

 

 

 

 

 

 

2020-03-10
Mistrzostwa Powiatu w mini siatkówce.
Mistrzostwa Powiatu w mini siatkówce.

Pod opieką mgr Agnieszki Nowak uczennice Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych mistrzyniami powiatu nowosądeckiego w piłce siatkowej. W turnieju brały udział reprezentacje szkół podstawowych wyłonione w zawodach międzygminnych.

9.03.2020 r. w Starym Sączu w Szkole Podstawowej nr 1 został rozegrany turniej piłki siatkowej w ramach Mistrzostw Powiatu Nowosądeckiego w Siatkówce Dziewcząt – „czwórki”-rocznik 2007 i młodsze, w którym rywalizowały cztery zespoły:

SP Biczyce Dolne,

SP nr 1 Grybów,

 SP nr 1 Piwniczna Zdrój ,

SP nr 2 Krynica Zdrój.

Szkoła w Biczycach wygrała wszystkie spotkania i zajęła I miejsce. Wyniki rozegranych meczy szkoły z Biczyc Dolnych:

SP Biczyce- SP Krynica 2:0;

SP Biczyce- SP Grybów 2:0;

SP Biczyce- SP Piwniczna 2:1.

Szkołę reprezentowały uczennice: Isabella Koziara, Marta Lipka, Oliwia Lorek, Wiktoria Plata, Katarzyna Fałowska, Julia Jawor, Wanessa Janór, Emilia Uryga, Julia Jaworska, Patrycja Zaryczny i Józefina Lentas.

Najlepszą zawodniczką turnieju została Isabelia Koziara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybierz stronę: « < 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 > »