2021/2022

 

 INFORMACJA

24.08.2021

 

Dyrekcja Szkoy Podstawowej w Biczycach Dolnych informuje, iż uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 01.09.2021 roku o godzinie 8.00 w Kościele Parafialnym w Niskowej. Po przejściu do budynku szkoły dalsza część uroczystości. W drodze do kościoła i do szkoły uczniowie klas 0 i klas  I-III  pod opieką rodziców.

2020/2021

INFORMACJA

Informuję ,że od 1 lutego 2021 nastąpi zmaina numeru telefonu do szkoły do sekretariatu. Nowy numer to;

18 548-03-80   

 Uwaga! Zmiana numeru telefonu!
INFORMACJA

W związku z postępującym działaniem wirusa COVID-19 , Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biczycach informuje, iż nie będzie przeprowadzonej rekrutacji uzupelniającej do oddziału przedszkolnego  na rok szkolny 2020/2021 przewidzianej zarządzeniem dyrektora szkoły 34/2019/2020 na dni 17-21.08.2020 r.

Powodem takiej decyzji są ograniczenia w ilości dzieci w klasie, a szkoła nie dysponuje salą, by warunki sanitarne spełnić. Decyzja GiS z 2 lipca bieżącego roku.  Link do strony

2019/2020

INFORMACJA

Zimowa przerwa świąteczna została wyznaczona na 23-31 grudnia 2019 rZimowa przerwa świąteczna wyznaczana jest na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Zimowa przerwa świąteczna jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej czy zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

Znalezione obrazy dla zapytania zimowa przerwa świąteczna rozporządzenie

Ponadto informuję, że uczniowie do szkoły przychodzą 07.01.2020 r. Zgodnie z kalendarzem 2019/2020 dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniu 02 oraz 03 stycznia świetlica działa jak w każdy czwartek i każdy piątek.

 

 

 

INFORMACJA

 13.08.2019

Dyrekcja Szkoy Podstawowej w Biczycach Dolnych informuje, iż uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 02.09.2019 roku o godzinie 8.00 w Kościele Parafialnym w Niskowej. Po przejściu do budynku szkoły dalsza część uroczystości. W drodze do kościoła i do szkoły uczniowie klas 0 i klas  I-III  pod opieką rodziców.

Znalezione obrazy dla zapytania rozpoczęcie roku szkolnego

 

ROK SZKOLNY  2019/2020 

 

 Znalezione obrazy dla zapytania klasyfikacja szkolna

 

WYWIADÓWKA-marzec 2019 - konsultacje 

 

 

SZANOWNI RODZICE!

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE Z WYCHOWAWCĄ i innymi nauczycielami 13.03.2019 od godziny 16.00 do 17.30

 

Zapraszamy!
WYWIADÓWKA-luty 2019 - konsultacje 

SZANOWNI RODZICE!

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE Z WYCHOWAWCĄ i innymi nauczycielami 06.02.2019 od godziny 15.30 do 17.30

 

Zapraszamy!

 

2019/2020 

Szanowni Rodzice!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych informuje,

iż zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 14 grudnia 2017r. Prawo oświatowe. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Nr 13/2019 Wójta Gminy Chełmiec z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu i terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmiec. 

Więcej iformacji w zakładce rekrutacja.

INFORMACJA

 13.08.2018

Dyrekcja Szkoy Podstawowej w Biczycach Dolnych informuje, iż uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 03.09.2018 roku o godzinie 8.00 w Kościele Parafialnym w Niskowej. Po przejściu do budynku szkoły dalsza część uroczystości. W drodze do kościoła i do szkoły uczniowie klas 0 i klas  I-III  pod opieką rodziców.

 Znalezione obrazy dla zapytania początek szkoły

 

 

 

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych. 
Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

INFORMACJE W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BICZYCACH DOLNYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez SP w Biczycach Dolnych....jest: Dyrektor – Rafał Majewski

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Szkole.... Elżbieta Nemeczek - pracownik administracji

3) Administrator danych osobowych - Dyrektor – RM - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e/f, w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych. 

5) Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki.  Po zakończeniu nauki, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w SP w Biczycach......przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

 

 

 

 

 

 

                        2018/2019

 

Szanowni Rodzice!

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych informuje,

 

iż zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 60) oraz Zarządzenia Nr 11/2018 Wójta Gminy Chełmiec z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu i terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmiec. 

 

ogłasza rekrutację do klas pierwszych w Szkole Podstawowej  im. s. Cz. Lorek oraz do Oddziału Przedszkolnego w Biczycach Dolnych w terminie od 26 lutego do 16 marca 2018 r.

zarządzenie dyrektora w sprawie rekrutacji.

Poniżej publikujemy dokumenty w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do oddziału przedszkolnego w, SP Biczyce Dolne oraz informację o planowanej rekrutacji.

regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018 2019
załącznik nr 1
zalącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
zalącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nt 8
oświadcenie o wielodzietności
oświadczenie o samotnym wychowywaniu
Poniżej publikujemy dokumenty w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klasy I szkoły podstawowej w, SP Biczyce Dolne oraz informację o planowanej rekrutacji.

regulamin rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2018 2019
załącznik nr 1
zalącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
zalącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
 

Szanowni Rodzice!

Dyrekcja ZS w Biczycach Dolnych informuje,

iż zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 60) oraz Zarządzenia Nr 35/2017 Wójta Gminy Chełmiec z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu i terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmiec 

ogłasza rekrutację do klas pierwszych w Szkole Podstawowej  im. s. Cz. Lorek oraz do Oddziału Przedszkolnego w Biczycach Dolnych w terminie od 14 marca do 31 marca 2017 r.


 

Poniżej publikujemy dokumenty w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do oddziału przedszkolnego w, ZS Biczyce Dolne oraz informację o planowanej rekrutacji.

Regulamin rekrutacji wraz z terminami

załącznik nr 1 - deklaracja kontynuacji

zalącznik nr 2 - wniosek o przyjęcie dziecka

załącznik nr 3 - potwierdzenie woli 

załączniki nr 4-8

załączniki  pozostałe

 

 

Poniżej publikujemy dokumenty w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klasy pierwszej  szkoły podstawowej, prowadzonych przez ZS Biczyce Dolne oraz informację o planowanej rekrutacji.

Regulamin rekrutacji wraz z terminami

załącznik nr 1 - zgłoszenie uczniów

zalącznik nr 2 - wniosek o przyjęcie z poza obwodu

załącznik nr 3 - wola przyjęcia 

załączniki nr 4 -8

 

Znalezione obrazy dla zapytania rekrutacja do szkołyINFORMACJA

Dyrekcja ZS Biczyce Dolne informuje, iż dnia 14.10.2016 r. tj. Dzień Nauczyciela program dnia przedstawia się następująco;

8.00 Msza Św. W Kościele Parafialnym zamówiona przez rodziców w intencji nauczycieli i wychowawców.

9.15 Uroczysta Akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

9.45 Spotkanie z wychowawcą, sprawy wychowawcze, bezpieczeństwo.

10.30 Zakończenie.

Świetlica w tym dniu pracuje jak w każdy piątek.

Z okazji Dnia KEN Dyrekcja Zespołu Szkół wszystkim pracownikom szkoły w tym uroczystym dniu – dniu Waszego święta życzy dużo zdrowia i wytrwałości, umiejętności odnajdywania w każdej sytuacji magicznego złotego środka, wyznaczania rozsądnych granic i mądrości bezstronnego oceniania oraz spełnienia marzeń w życiu osobistym i w pracy zawodowej. Bądźcie przyjaciółmi naszych dzieci i młodzieży, bo tylko przyjaciele budują trwale, mądrze i na lata.

Znalezione obrazy dla zapytania życzenia dla nauczycieli z okazji dnia edukacji narodowej

 

„Chełmieckie Teatralia” 

<img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUUExQVFhUXGBoZFxYXFhodIRwdHxoXFxgfIBcYHCghHBolHBwXITEhJykrLy4uHB8zODMsNy0tLiwBCgoKBQUFDgUFDisZExkrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrK//AABEIAMIBAwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEAAgIDAQAAAAAAAAAAAAAABgcEBQECAwj/xABHEAABAwIDBAgCBgYIBgMAAAABAAIDBBEFEiEGMUFRBxMiMmFxgZFSoRQjQmKxwTNygpKi0RUkQ4OTsuHwCBZTY3PCVdLi/8QAFAEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP/EABQRAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/2gAMAwEAAhEDEQA/ALxREQEXnNM1gu4gDmTZaybFZHaQQOk++89Wz94guI8WtKDbFy8amrZG0ue4MaN7nEAe50WhnpamT9LViEfBTsF7cjJKHH1DWnRYLtl6DMHyQuqHg3D6iR8mvgJCQPQBB61vSRhzCWsn654+xAx8p/gBHzWun26qnj+q4RVyHnKWxDz1ufwUhp5xGLRRsjbya0D5Bd3Vjzx9kEOkxbaGX9HQ00H/AJJg4j2d+Sw5MG2ll1dW08Q5Myj59UT81OTM74j7/kuhcTvJQV5UbC45J38UHpK8f5Whauo6LsVO+vY79aon/mVayIKVrOivFGgnrYZDyFS65/xAB81GYq6uw6e2eaCVhuWucSD6XLXtP+yvpEFVt024Xmp4qgAZo35HH7j729M4+aC0NjMcFdRw1AABe0Z2j7Lxo8ehBW7VTf8AD5imalqKcnWKXOP1ZB/9muVsBByiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiDgmy1GIbSUsUrIHzsbNIQ1kd7uJO7sjd5mygPSJt/N14w7D9ahxDXyj7BIBytO7MG3JJ3DTesvZLYqKj+teevqnDtzvJJud+UnUDhzKCbSyxtdcNzP4OOtvXh6WWPLVOdvPoNF4ogIiICIhQEC0eJ7SRxktZ9Y7z7I/aUbrccmk3vLRyZoPcalBPi8DeQPNd7KrXOJ1JJPiSVlUmJSxdx7gORNx7FBY612PYe2pglp3f2sbmtPI2Fj5g2K1OGbVgkCYAcMzd3qDqB4rdYm76vMDqCC0jx8eSCnOiDEXUmKtifp1uaneOTx3f422/aX0k1fM/SRCaevZVRC3WZZdNLSsPa+eQ+q+jMGr21EEUzDdsjGvH7QBQZqIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiIPmvo9rLY2503fkdO25/6hc7n5EK8VSPSvgj8PxL6RECGTO66I8ngjrG3/AFjfycVc2H1jZoo5W92RrXj9oZvzQZCIiAi5suEBRDajGHFxhZo0aOPEnl4BS9aHG9nOuf1jHBrj3gRodN4txQROHBaioaRAWM1AMkgJaOdgO8bLOOxFHA3PXVcrzxMk/VN8bNba/uVusdxF9HDFBSsz1EpyQtO641fI7k1o19lxhWyMTCJKn+tVB1dLMM2p4MY7RrR4ckESqYsA3NqXMPxx1En4kEH1C5osMa42pK6GqYfsPe0SjxFrB48LA+PBWHLhNO4WdBCRyMTP5KJY/wBHGHvylrTTSOcGtdFuLjew6s6cDqLbkGtko5GuyFjg7da3opGXHIxlzlYALcyN+/xutpgOFOp4BC6oknIBDXyWJAtawI4eZK1csRYS07wgi3SJh3W0jnAdqI9YPId/5a+hUs6CsV63DuqJu6nkdH+ye2z5G37K8HxhwLTuIIPkdD8rqMdC85pMUqKN2ge05fEsddvqWOP+wgvZERARdJJmt3uA8yAuoqGHc5vuEHqi4BXKAiJdAREQEREBERAREQEREEP6U8IZUYbUFw7UTDLG74XMF7+RAsQo7s/jEdFhlL9IcQ5sDSW8QNSL8tCN6sPGqJs8L433LHDtNH2hvyk8juKparHWuzv1OYP1+ICw03dncOVkHvWbcV1Qf6rCyCPg+a5cRzazT8FGcexTEYo+sfXvILrZWWYLn9ULa1VeQ9kMcZmnf3IhpfUaudwapBS9Hz6jK/Ep3SW1bBD2GM8AW6nzHugqvD9ra2F4eypmJGtnyOe0+Ba42t819B7O4q2rpop26dYwOtyO5w9DdRDaDovpXwkUjOqmaLtOdzg4j7Lg9x37swtZdehiscaWaneC18EzmkHeL6kejs49UFgpZEQRLFKj6PiD6qpsyljpmsjlOozvfd4AGtzoN24BbGk2xoJRdlXB5GQNPs+y29VTMlaWSMa9p3tc0EeGhWvq9maOXv0sDv7tv5BAqNpaOMZn1UAH/lafwJWkifNiFXBKGPioqcl7S8ZXTPykNIYdcgudStxQbLUcDs0VNC1w3ODBf3K3CAtfjFNmbmG9u/yWwQtvoeOhQQ+abK5gP2jl9bE/kVE8UZ9GxmgqtzXvY1x8bljvXK8H2W/2kPVvhvv+lMb+9mafkStX0kQE0PXN71PPHJf9YOaf4ur9kF5NUZ6RNojQUMs7bZ9GR31GdxsCRxA328Fv8OqBJGx43PY13uLqqv8AiExHLBTwDe+R0jv1WAD5ukHsgqSjoqvEZyG9ZPKe09znaDhdzjo1uillH0SVjhrUUzDxHWPd/lbZZvRbSllNJIf7V/uGXaL89S8qc4fGTIMvDUlBCYuiSub3cQiafB835WWwp9gsYj/R4sPLrpvwfcKyjqgQQanwvaSLuVlPKBweWm/8A/FZ7Md2ggsJcPgqBzhkDT7Fx/BSorkFBoIekl0ZAq8Prafm4R9Y0erdfkt7hO3eH1JtHVR5vgecjv3X2N17NqHD7R91i19FDOLTwQyj78TSgkweLXXYKBRbLwxa0r6ikP8A2Zi5o/uZszLeAC21PW1kehMNSPWB/sczHH1aEEnRamnxxhIbIHwvOmWUAXPIPBLHejitsgIiICIiDgqucc2Ud9JcWZercbnW2W/C3EXVjFaetkDnXH2SWu8wAfwIKCr+jWBsBqaiqIilkndCwyENNmgdkZuZ5b8pU9qK+KNuaSSNjRxLgAB+aje1bagzAxSQyxZcr6WeMFhNycwcASHG/isjZbCowMzqOlif8UMYA8gS29/LRAxDaRxZmhY4Rk2bI9pGd2ujGOs7KNCXkW3WvdRvo6ntidc3442Sebg4XPzU9xaiZLE4OANmnKbag79PZVfs9VdVjUN/7aJ0Z894+bQPNBbiIiAiLmyDhEuiAi6zPDRdxDQN5KiuN7eU9PFI+zi4aRt+N3DXgL2uTwQaDpBqgaykhb3nVAeR4NuL+91uMcpRLh+IM3/1dzx5sIePwUC2NdLW1z6uX+zvYcA491o8m3urTwqn6xtSzg6nkb7ghBIdg58+HUjucEf+UBUb01YiajFHxN16prIm/rGznfN4/dVwdG04Zg1K95sGwXJPJt/yCpTY6mdXYlLUPHZY587r8yXNYPcgfsnxQWHhVEIIY4gNGNA9eP8AFdSvDqTq2/eO/wDktCypijPWTPayNupc42Gn4+S1dV0tULTZjZpLcQwNH8RQT1FXbOl+kO+GoHkGH/2XuOlmi/6dR/hf/pBPUUGPStQ27tRfl1R/msOr6W4N0NPPI86AEBuvDmfYFBYoKKO7DVtVPA+WrZ1bpJXOjYQRlYQ2wsdbXvv137tykSAhCIg7MfYEcDvG8H0Oi9qKUM0AyjkDp+7uHpZY6IJBHICLg3XdR+KUtNwvDajH5aelfURtDjDZ8kZ+1GDaSx4EC59EEnRa/B8VZUwRzxG7JGhzSdNDzHAjciDPKilTL1ddLCf7eJs8YtvdH9XML88vUm3mpYof0k0cvUMq6cXnpH9awfE22WVlhvBZw5gINZQ03WvObdvPjruW/a0AWAsBuULwHHo52CaB2hFi0nVvGzhz8eVlvmYyeLQfI2Qbci+nNUZtEcldSvYe0yZjdOF5AR7i6uqhrBJwIItcFU/jballU59MGHrOzd7Q4MLXEteM2gcOBsUF0lR3aDbOmpCGuLnvNwGRtzE28lD/APnSvhYWTRNqLts2WEEOad2rNx89F6bLYK6rldK+PqrCxJN3c7aaNKDfbNbdCsnELaWdgsSZHgWFhfXj4KTYiyXITDk6wWLWv0a629pIBIuOPgEoKCOFtmN37ydSfVY2N7QU1ILzzNZfc0m7j5MGpQYbto3t/TUVWzxjYJm+NjG4m3m0FYw2igmORlaYXncyWPq3HwtK0E+i1NPtnVVxczDKcAN0M9TcNG/Robx97cl6bNYNWVUFQ3FCHdZ2I2SNYclr3kaGjQ33X5BAxzDZ4+1K/rG3sHXvr4jh5qM1GyhxCeNokyNa037N7a6kX0B4KU1+aQx0sGZ8cIawEkkktAGZzvdSXBcJEDTrd7u878h4II7h2GspmCGNuVrNLc/E+JUh2b3zHlE5YWK/pXenvbVdcJxEM+mjeI6XrCBxzdcAPP6soNZX1xptlo9bOkp44x/eGx9mkla7okwjJQSzEHNOTlJ+Bl2t9M2crH6ZHujpMNw9nfDWkga9prGwsHq5zvZWNh1C2CKOFtssbGsHoAD8wgrHaTZ99bMc73MgiaMobve82c4gchoM3ibLXMw2lpxdzYwOb7E/xKY7T4TNlcWdcWN+xDkDn3It2391o1vbXRRTD8AebPENG2+50mepcfHMSG+10HjFi0TtII5JTwEMJcPcABbOnhq3i4oagD73Vt9g54Wx6qssAK58Y+GKGFjfQZSvPqK5pBZiMun2ZIo3A+BAG7yQYE0mRwZK10TzubK3KT5E6O9CV7wNOZuXvXGU6jW+nzUowmpbiMMlPWwNzx2EjcvYdfuyRk6j8QtHgXR1JT1rZHVBkpY+1GwudmLvshzd1m778dEFgxXsLm5sL+fH5rsiIOk0zWNLnODWjUucQAPMlYOJ45DBC+Z72lrWdZYEEkcLDiSqv29x12IVYoopLU8ZPWEHvuHf49oDcB58lkSUjTGY7dkty28LWQWZgmLRVcLZoXZmO9CCN4I4ELNXz9hdfV4RMXMOaIntA3LHj73wv8Vb2y+2tLXACN2SXjC8gO9ODh5IJGtHtxiDIMPqnyHR0UkYHxOewsaPchbxVD00YmZZ4KNhvlAefF7+zH/CCf2ggydhcLrnUMLoj9Wc5bqd3WPt6IrnwDDhTU0MDdBHGxns0A+5uUQbFdXMuuyIKF2/2AqKCV1Xh5k6lxLnMjvmjNyT2R3o/S4WHsbto6eQU84HWG+V7Ra5HBzb7/FfQbxoqr+ixsmmbkYJI3lrnBgBIOrHXtexbb1ugyG4wYHRxsYXyzyMjjbe1tSXOJ+Frbn2WwxXZqOUudGcj9Sbagny4eYUXqi5mIU7z3Orlaz/AMhIPzYDbyKyekuirKiCF9G+TKCesjicQ4gkAOFjchuoyoOP+W6jPlyafHw8+a2mI4/SYVDllkzSWvkZYvceZFxlHibDxWhp+jF4ALsRqwSBucRa+vF91zRdEVOHF01RNNxto2/m7V1/IhBGsV6Q66ueYaJjo78IwXSHxL9zfQW8Vtdm+iwuPW4hIXnf1TXEk/ryu1I3aCysnCsJgpm5IImRt+6Bc87u3krMJAFybAakngOJQY9JDHEBDG1rA1t2xtAADbkA2G69rrIWq2fkErX1A1E7yWH/ALbLxx28DZzv2ltUHWKMN7oaL6mwAv4+fivOsqRG0njwHivVxsLncN6jldUGR9+A7qDweSSSTvNyf9+CxujZorXYhJ9h08MQPNkXbI8ib/vFabbvGfo1MbH6yTss9QczvIC/upr0PYMafDIsw7UxMzr/AHu5/AGfNBC9spOs2jYe82lhEhHDsMfIBbnnLB6hWZZU7iWJgV+LVF9RLBBH/jMzeloiD5q18KqjLCx7rXcNbbrg2NvwQYe1mKClpZJTGZABYsBtcOIa7XkGkn0CguCYTPEwSYeWVdE8lzIy8NkjuTdvwkg8CR5KzaiFr2lrmhzToQRoofJ0esjkMlFUz0jjq4MIcw+bHaf73IMQS1f/AMfUerobe/WfkuHx14N/oQtyM7c/oN3zUipMGqxbrMQkcBwZFGwnzdlJC3dPAGNsC48bucST6koItg01Y2Rg+iuZE4/WmV7NBwLWsebuv4WUsRdJH2IB3ncEHdRzpBxs0dDJIy/WP+ritvzOuLjxAufZSNRTHKL6ViVLG7WOmYal7baF7nFkIPq1x8moIvh3RIzqY5JqiaOXLmkDMvZOpABte4Fr8zdcfQ4ImkioxCQN3udROe336sEj1U0kknpHSOEUtVG97ngtkBkZfUt6t5sWDW2Ug24LaYPi0VVF1sLi5ty0gggtI0c1zTqHIKuqahoj64OjqKY9l8sY7l9LSwnVgv6LTVWykbiJIHlju82xJHm1w1aPLcrRxzZJkjnTUxEFTaxcGjJIOLZY7WcCNL7wqzMjqKcxSM6phIzRk3EZO4sP2oXcDw3FBLtkdrKiFzKfENWu7MVUDcF2gDHu3XPAmxWm2lwVx2ip2vBLZpIZG6aZWnUehYfdZmYFr2P1je0h45jgRyeN4dwIHNWJs/hHXMw6pm1mggtcjUl7GtJ/hJ9UEt1RcWRB3REQcEKsOlindSyw4jGCWi0NS0cWE3Y4+IOl+RVoLBxjDWVMMkMovHI0scPAjhbceN0FZSxsqImlrtHBr43g7nXuxw8ja/qtrgGIm1n6H7QHBwHD7p4eCralq5cFqpKKqu6AkuY8DUNJs2RvNtu8zne2tlNnEECaIiQFoPZOj2b9PHl7IGL7byR5XxU+dod9Y2/aLDfu24ggH3XaPpQw+3bkkYfhdC+/yFlpcTkaxhmZd0ZFxlHuLb7jXTwWuwnaTDzJeols0C9uqecx5dlh0QTCk6QIZzakp6qpP3I8o/feQAst+F1FZY1hbFDcH6LEb5zw62b7Q45G6cCTqsSDpDonfV0wmmIGkccLx83gNb5laHHMWxOsd1UTW0rHaG0gkkI5Exk5fS3nwQbrbnbmKgjMURY+osA2Mbo/F9u6ANzd5+a3myuJy1NLHNNF1T33Jb4XsHWOouNbFQ3Z7otZGQ+d5c/frr5+F/Em6sJrWxR2HdY3S/8AMoMPGam3YB397y5LRzztY1z3ENa0XJO4Bd55+855sNSSdLDxPAKr9sNpXVr209OC6MuDQG75H30AHw3Qc0kT8axKOMXEV/3Imm73HkXAn1cF9NQxhrQ1osGgADkBoAoV0W7EjDqfNIAamWxkPwje1gPhxPEqcBB814vRH6HiFQN/9IS38muBHzJVmbA4iJqYC97doeR3+zlosMw/rMLqI3C/W1dVc+IeAPmCq/2S2l